Skip to content
Heart

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania akcji promocyjnej marki Montblanc („Promocja”) na stronie internetowej nobleplace.pl oraz w salonach stacjonarnych Montblanc.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 1.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. 
 3. Przedmiotem promocji są wszystkie produkty skórzane marki Montblanc.
 4. Organizatorem Promocji („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602,  NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
 5. Przed dokonaniem zakupu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu oznacza chęć wzięcia udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§3. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność zakupu podczas Promocji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia sprzedaży oraz Promocji i wręczenia Prezentu.
 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.§4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.nobleplace.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.