Skip to content
Heart

Regulamin akcji “BLACK WEEK W NOBLE PLACE”

 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania promocji “BLACK WEEK W NOBLE PLACE”  („Promocja”) na stronie internetowej nobleplace.pl
 2. Promocja obowiązuje od dnia 20.11. 2023 r. do dnia 27.11.2023 r. 
 3. Organizatorem Promocji („Organizator”) jest Grupa ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000718602,  NIP 5223113927, REGON 369494855, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 125 000 000 zł, w pełni wpłacony.
 4. Przed dokonaniem zakupu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu oznacza chęć wzięcia udziału w Promocji na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 2. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie niemożność zakupu podczas Promocji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia sprzedaży oraz Promocji i wręczenia Prezentu.
 6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.nobleplace.pl/regulamin-black-week  oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób polubowny.